Algemene Voorwaarden van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag E.O. ten behoeve van het “Surinamedag 2017” symposium

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het “Surinamedag 2018” symposium ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan het symposium op zaterdag 10 november 2018.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van een deelnemer aan het symposium worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

 1. De Stichting: de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27278554, waar de Surinamedag commissie een onderdeel van is.
 2. De deelnemer: de individuele participant van het “Surinamedag 2018” symposium, die hierna in het mannelijk enkelvoud aangeduid zal worden.
 3. Het symposium: een eendaags evenement georganiseerd door de Stichting voor de deelnemers op zaterdag 10 november 2018.
 4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de Stichting tot deelname aan het symposium door middel van aanmelding op de website
 5. De inschrijfkosten: het bedrag dat de deelnemer dient te betalen om aan het symposium deel te kunnen nemen.
 6. Het rekeningnummer: het rekeningnummer ten name van de Stichting zijnde:
   • IBAN: NL54ABNA0597834644, BIC: ABNANL2A

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven