Artikelindex

Algemene Voorwaarden van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag E.O. ten behoeve van het “Surinamedag 2017” symposium

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het “Surinamedag 2018” symposium ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan het symposium op zaterdag 10 november 2018.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van een deelnemer aan het symposium worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

 1. De Stichting: de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27278554, waar de Surinamedag commissie een onderdeel van is.
 2. De deelnemer: de individuele participant van het “Surinamedag 2018” symposium, die hierna in het mannelijk enkelvoud aangeduid zal worden.
 3. Het symposium: een eendaags evenement georganiseerd door de Stichting voor de deelnemers op zaterdag 10 november 2018.
 4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de Stichting tot deelname aan het symposium door middel van aanmelding op de website
 5. De inschrijfkosten: het bedrag dat de deelnemer dient te betalen om aan het symposium deel te kunnen nemen.
 6. Het rekeningnummer: het rekeningnummer ten name van de Stichting zijnde:
   • IBAN: NL54ABNA0597834644, BIC: ABNANL2A

Artikel 3. Ontstaan betalingsverplichting en overeenkomst

 1. De verplichting tot betaling van de inschrijfkosten ontstaat op het moment van de registratie, tenzij de registratie door de Stichting niet wordt geaccepteerd.
 2. Na ontvangst van de inschrijfkosten door de Stichting heeft de deelnemer recht op deelname aan het symposium.
 3. De Stichting beschouwt het op de website opgegeven adres als correspondentieadres. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de Stichting of een door haar aangewezen derde te worden gemeld.
 4. De deelnemer geeft de Stichting uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de gegevens die op het aanmeldformulier worden ingevuld. De Stichting zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan de door de Stichting ingeschakelde derde voor het registeren van de deelnemers.
 5. De volgende inschrijfkosten zijn vastgesteld voor het “Surinamedag 2018” symposium:
  1. Early Bird tarief van €175,-
   • Dit bedrag dient vóór 10 oktober 2018 op de rekening van de Stichting te staan;
  2. Normaal tarief van €195,-
   • Dit bedrag geldt vanaf 11 oktober 2018;
  3. Studenten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en gepensioneerden betalen een Early Bird tarief van €75,-
   • Dit bedrag dient vóór 10 oktober 2018 op de rekening van de Stichting te staan;
  4. Studenten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en gepensioneerden betalen een normaal tarief van €100,-
   • Dit bedrag geldt vanaf 10 oktober 2018.
 6. Bij inschrijving aan de balie is het noodzakelijk om € 25,- administratieve kosten extra in rekening te brengen.

Artikel 4. Declaratie

 1. Na de registratie ontvangt de deelnemer van de Stichting per e-mail een bevestiging van zijn aanmelding voor het symposium.
 2. De deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen, behoudens voor zover de Stichting daarvoor schriftelijk haar toestemming verleent.
 3. Indien de inschrijfkosten bij aanvang van het symposium niet zijn ontvangen, kan de deelnemer enkel aan het symposium deelnemen indien het inschrijfgeld ter plaatse middels PIN wordt betaald. Betaling met creditcard is ter plaatse niet mogelijk en wordt nadrukkelijk uitgesloten. De betalingsgegevens van de Stichting zijn hierbij leidend.
 4. Indien mocht blijken dat de inschrijfkosten meer dan een keer is voldaan, dan ontvangt de deelnemer het te veel betaalde na afloop van het symposium retour.
 5. De Stichting aanvaardt geen correspondentie dan wel aansprakelijkheid omtrent uitsluiting als gevolg van te late betaling als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5. Annulering van de overeenkomst

 1. Annulering van de registratie of de overeenkomst kan tot twee weken voor het symposium geschieden, zulks uitsluitend door middel van een schriftelijke mededeling aan de Stichting. De administratiekosten hiervan bedragen € 15,-.
 2. Bij annulering van de aanmelding of de overeenkomst na twee weken voor het symposium is de deelnemer de symposiumbijdrage verschuldigd, behoudens die gevallen waarin naar het uitsluitend oordeel van de Stichting sprake is van overmacht aan de zijde van de deelnemer. De deelnemer is gehouden die overmacht aan te tonen op verzoek van de Stichting.
 3. Van annulering is eerst sprake indien de Stichting aanvaarding van de annulering schriftelijk bevestigd heeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het symposium of het wijzigen van de datum van het symposium uit.
 2. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het symposium uit, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling aan te tonen.
 3. De Stichting aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de inschrijfkosten of voor zover en indien meer het bedrag dat enige aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting zal uitbetalen.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.
 5. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend het symposiumbureau, de sponsors, de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het symposium.
 6. Indien de Stichting schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de zijde van de deelnemer dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal deze schade door de Stichting op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer vrijwaart de Stichting hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen de Stichting en de deelnemer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.

 

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven