Artikelindex

Artikel 5. Annulering van de overeenkomst

 1. Annulering van de registratie of de overeenkomst kan tot twee weken voor het symposium geschieden, zulks uitsluitend door middel van een schriftelijke mededeling aan de Stichting. De administratiekosten hiervan bedragen € 15,-.
 2. Bij annulering van de aanmelding of de overeenkomst na twee weken voor het symposium is de deelnemer de symposiumbijdrage verschuldigd, behoudens die gevallen waarin naar het uitsluitend oordeel van de Stichting sprake is van overmacht aan de zijde van de deelnemer. De deelnemer is gehouden die overmacht aan te tonen op verzoek van de Stichting.
 3. Van annulering is eerst sprake indien de Stichting aanvaarding van de annulering schriftelijk bevestigd heeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het symposium of het wijzigen van de datum van het symposium uit.
 2. De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het symposium uit, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling aan te tonen.
 3. De Stichting aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de inschrijfkosten of voor zover en indien meer het bedrag dat enige aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting zal uitbetalen.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.
 5. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend het symposiumbureau, de sponsors, de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het symposium.
 6. Indien de Stichting schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de zijde van de deelnemer dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal deze schade door de Stichting op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer vrijwaart de Stichting hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen de Stichting en de deelnemer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.

 

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven